post-show

展后

展会闭幕后,我们的展后支持将为您完成收尾工作

我们提供的服务

post-show
CEVA Logistics
CEVA Logistics
post-show
CEVA Logistics
CEVA Logistics

展会结束后,我们将继续为您提供以下服务:

  • 后续货运代理
  • 长期仓储
  • 货物处置
  • 托盘和包装服务
     

服务案列