ceva-logistics-brunna-warehouse-safety-shoes
ceva-logistics-brunna-warehouse-safety-shoes

Successful collaboration with labor union

Successful collaboration with the labor union Transport resulted in new safety shoes

For safety reasons, employees at CEVA Logistics’ warehouse in Brunna, Sweden always wear safety shoes. This year, all employees have received new lighter and more comfortable safety shoes that have been fitted to suit each employee's feet optimally. This is one of several examples where collaboration between the company, the union, and the employees has resulted in improvements to the physical work environment.

CEVA Logistics’ warehouse northwest of Stockholm operates on behalf of the fashion platform Zalando. This is where we manage goods for Zalando’s customers in the Nordics. It’s a workplace where employees thrive and feel secure, and we are always looking for ways to improve our work environment. We do this jointly with our employees, safety representatives, and the labor union Transport, with whom we have a collective bargaining agreement. Together, we continuously work on improving and ensuring a better and safer work environment.

Work at the warehouse in Brunna involves a significant amount of walking and standing throughout the workdays, which places high demands on safety footwear – something that has been a standard at the warehouse since day one.

For some time, employees raised remarks about the previous shoe models. Employees can share feedback and raise concerns in employee surveys and by contacting representatives of the labor union Transport. As a result, a project was initiated to find the best possible shoe models allowing individual customization for the warehouse employees.

Following a selection process, a pilot project was conducted in 2022 where a selected group of employees were given the opportunity to test the new shoes. The pilot project was successful, leading to an extension of the project. Today all employees are offered to scan their feet and can choose between three different models.
ceva-logistics-brunna-warehouse-safety-shoes

Now, the shoes have successfully been in use since spring, making a significant difference for the employees, according to Fredrik Gemfors, who is Head of contract logistics in the Nordic region and oversees the operations in Brunna:

"The new safety shoes are an important part of our ongoing efforts to create a better and more safe work environment. During a workday at the warehouse, an individual employee can walk over a mile. It is crucial to have good shoes that provide ergonomic support in addition to protection."

When Hamse, an Associate at CEVA Logistics in Brunna who has been working at the warehouse for four years, heard about the opportunity to test new shoes, he immediately signed up for the pilot project. He immediately noticed a significant difference between the new and old shoes.

"The fitting process was great. I got to try out three different pairs of shoes, and my feet were scanned to ensure the best fit possible. Since we walk and stand a lot during work, having comfortable and good shoes is crucial. The old shoes were too heavy and cumbersome; I feel a huge difference with the new shoes!"

ceva-logistics-brunna-warehouse-safety-shoes

Overall, the reactions from the employees have been very positive. Several employees have been surprised by how significant the difference can be between different shoes. For CEVA Logistics in Brunna, this is one of several examples where collaboration has led to improvements.

 

 

Ett gott samarbete med fackförbundet Transport resulterade i nya skyddsskor

Av säkerhetsskäl har medarbetarna alltid på sig särskilda skor inne på CEVA Logistics lager i Brunna. I år har alla medarbetare fått nya lättare och mer bekväma skyddsskor som är utprovade för att passa varje medarbetares fötter optimalt. Detta är ett av flera exempel där samverkan mellan företaget, facket och medarbetarna resulterat i förbättring av den fysiska arbetsmiljön.

CEVA Logistics lager nordväst om Stockholm arbetar på uppdrag av modeplattformen Zalando. Här hanteras varor som ska levereras till kunder runt om i Norden. För att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs och känner sig trygga krävs att arbetsmiljön ständigt utvecklas. CEVA Logistics arbetar med ett systematiskt och löpande arbetsmiljöarbete tillsammans med våra medarbetare, skyddsombud och i samverkan med fackförbundet Transport som man har kollektivavtal med – för att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Arbetet på lagret i Brunna innebär att man går och står stora delarna av arbetsdagarna, vilket ställer höga krav på ergonomiska skor - något som har varit standard på lagret sedan start. 

Sedan en tid har det framförts synpunkter på de tidigare modellerna av skor från medarbetare som lyft frågan i medarbetarundersökningar och från representanter från fackförbundet Transport. Därför initierades ett arbete för att hitta de bästa möjliga modellerna av skor med tillhörande individuell anpassning till lagrets medarbetare. Efter en urvalsprocess genomfördes ett pilotprojekt under 2022 där ett antal medarbetare fick testa nya skor. Pilotprojektet blev lyckat och man gick vidare med projektet. Idag erbjuds medarbetarna scanning av deras fötter och får därefter välja mellan tre olika modeller.

ceva-logistics-brunna-warehouse-safety-shoes

Nu har skorna använts sedan i våras och för medarbetarna på lagret har de gjort stor skillnad menar Fredrik Gemfors, som är ansvarig för kontraktslogistik i Norden och som har det övergripande ansvaret för verksamheten i Brunna.

"De uppdaterade skyddsskorna är en viktig del av vårt pågående arbete för att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö. Under en arbetsdag på lagret kan en enskild medarbetare gå över en mil, då är det väldigt viktigt att man har bra skor som avlastar och skyddar om det behövs."

När Hamse, associate på CEVA Logistics i Brunna som har arbetat på lagret i fyra år hörde talas om att nya skor skulle testas anmälde han sig direkt till pilotprojektet. Han märker stor skillnad på de nya och de gamla skorna.

"Det var en bra process vid utprovningen. Jag fick testa tre olika skor och fötterna scannades för att det skulle bli så bra som möjligt. Vi går och står mycket i arbetet så att skorna är sköna och bra är viktigt. De gamla skorna var för tunga och klumpiga, jag känner jättestor skillnad med de nya skorna!"

ceva-logistics-brunna-warehouse-safety-shoes

Över lag har reaktionerna från medarbetarna varit mycket positiva. Flera medarbetare har varit överraskade över hur stor skillnad det kan vara mellan olika skor. Och för CEVA Logistics i Brunna är detta ett av flera exempel där samarbete lett till förbättringar.