CEVA warehouse bruna sweden

Creating a good and safe working environment is a team effort

Meet CEVA’s HSE manager, Robert Gullbrand, based in Brunna, Sweden. 

Robert oversees the safety and environment of our warehouse facility at CEVA's warehouse in Brunna. At the site, we handle goods that have been ordered by Zalando’s customers across the Nordics. Robert’s job is to ensure that everyone on the site has a good and secure working environment.

In this blog post, Robert talks about continuously improving the working environment in Brunna and what is important to keep in mind when it comes to health and work environment.

Up to 900 colleagues work in our warehouse facility in Brunna during the peak season. To succeed in creating a workplace where employees thrive and feel safe, we never stop developing the work environment. As manager of health and work environment, Robert oversees employee safety in the workplace. He is responsible for managing the level of awareness of potential risks in the workplace as well as assessing and improving the work environment. He also ensures that we proactively address the work environment at all levels.

CEVA-robert-gullbrand-hse-manager

“To me, the work environment is always at the top of the priority list, and no one should be injured on the job”, says Robert Gullbrand, HSE Manager at CEVA Logistics, in Brunna, Sweden. 

When necessary, immediate action is taken, and new risks are identified. Robert recognizes several basic factors that will provide a positive working environment for all.

Developing and improving the working environment is a constantly ongoing project, where you never finish - and Robert and his colleagues work continuously on improvement initiatives together with the employees, safety representatives and the Transport trade union. In addition, annual third-party audits take place on behalf of the customer Zalando to ensure that we live up to their clear demands on us as a supplier. Work environment issues are based on good teamwork – and improvements are constantly made.

CEVA-blog-hse-brunna-sweden

“To me, the work environment is always at the top of the priority list, and no one should be injured on the job”

 

Five examples of improvements to the working environment carried out in consultation with our employees and with the Transport trade union with which CEVA Logistics has a collective agreement with:

  • We have improved the ventilation in the warehouse
  • We have set up better break and rest areas 
  • We have improved the communication channels to make it easier for our employees to raise work environment issues
  • We have switched to better safety shoes for our employees
  • We have invested in leadership training for our leaders

“We are proud of our workplace and of course always want to make further improvements. It's about teamwork and protecting each other in the workplace. Here in Brunna, we have a strong team spirit, which is a safe and stable cornerstone to start from. Communication with all staff is both necessary as well as challenging. All communication must be clear, contain the necessary information. Together with HR we ensure that important information about the current health and work environment reaches our colleagues", says Robert. 

 

 

ATT SKAPA EN GOD OCH SÄKER ARBETSMILJÖ ÄR ETT LAGARBETE

möt HSE manager Robert Gullbrand

Robert arbetar som hälso- och arbetsmiljöchef på CEVA:s lager i Brunna. På lagret arbetar man med att hantera varor som beställts hem via Zalando av konsumenter runt om i Norden. Roberts jobb är att säkerställa att arbetsmiljön är god och säker för alla som arbetar på siten. 

Här berättar Robert om det kontinuerliga förbättringsarbetet av arbetsmiljön i Brunna och vad som är viktigt att tänka på när det kommer till hälsa och arbetsmiljö.  

CEVA Logistics i Brunna är en stor arbetsplats där det under högsäsong arbetar cirka 900 personer. För att lyckas skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs och känner sig trygga krävs att arbetsmiljön ständigt utvecklas. I rollen som hälso- och arbetsmiljöchef ansvarar Robert säkerheten för medarbetarna på lagret. Han är ansvarig för att utvärdera och utveckla arbetsmiljön på företaget och för att behålla medvetandegraden för de risker som kan finnas på arbetsplatsen. Han säkerställer också att man arbetar proaktivt med arbetsmiljön i alla led.  
 

CEVA-robert-gullbrand-hse-manager

”För mig är arbetsmiljön alltid överst på agendan och att det är en självklarhet att ingen ska behöva skada sig på arbetet”, säger Robert Gullbrand, HSE Manager på CEVA Logistics i Brunna. 

Punktinsatser sätts in när det behövs och när man ser nya risker. Robert ser några grundläggande ingredienser för att säkerställa en god arbetsmiljö för alla.

Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående projekt, där man aldrig blir färdig – och Robert och hans kollegor arbetar kontinuerligt med ett förbättringsarbete tillsammans med de anställda, skyddsombuden och fackförbundet Transport. Dessutom sker årliga tredjepartsrevisioner på uppdrag av lagrets kund Zalando för att säkerställa att vi lever upp till deras tydliga krav på oss som leverantör. Arbetsmiljöfrågor bygger på gott ett gott lagarbete – ock förbättringar görs löpande.
 

CEVA-blog-hse-brunna-sweden

”För mig är arbetsmiljön alltid överst på agendan och att det är en självklarhet att ingen ska behöva skada sig på arbetet”.

 

Fem exempel på förbättringar av arbetsmiljön som genomförts i samråd med medarbetarna och med fackförbundet Transport som CEVA Logistics har kollektivavtal med:

  • Vi har förbättrat ventilationen på lagret 
  • Vi har inrättat bättre utrymmen för pauser och vila
  • Vi har förbättrat kommunikationsvägarna för att underlätta för våra medarbetare att lyfta arbetsmiljöfrågor
  • Vi har bytt till bättre skyddsskor för våra medarbetare
  • Vi har satsat på ledarskapsutbildning för våra ledare 

Det handlar om lagarbete och att värna om varandras arbetsmiljö. Här i Brunna är lagandan verkligen stark vilket är en trygg och stabil grundsten att utgå från. Kommunikation är A och O för att nå alla medarbetare, och något alla arbetsplatser tampas med. Kommunikationen måste vara tydlig, innehålla rätt information, nå rätt mottagare och i rätt kanaler. Tillsammans med HR ser vi till att medarbetarna nås av viktig information vad gäller hälsa och arbetsmiljö”, säger Robert.