ceva_logistics_benelux_maintenance-team
ceva_logistics_benelux_maintenance-team

The Unseen Heroes of CEVA

Join Us in Discovering the Unseen Heroes of CEVA: Our Maintenance Team!

Ever wondered what goes on behind the scenes in Maintenance? Curious about the inner workings of our logistics magic? Well, let us pull back the curtain and introduce you to the incredible team that keeps our operations running seamlessly at our Waalwijk and Tilburg warehouses.

At CEVA Logistics, we're not just about fast-paced logistics; we're a well-oiled machine, thanks to our Maintenance teams. They're the unsung heroes who ensure that every cog, gear, and switch works flawlessly, day in and day out. While our spotlight often shines on the movement of goods, it's the Maintenance team that keeps that spotlight bright. 

Behind-the-Scenes Heroes: The Maintenance Team 

You might call them the "Behind-the-Scenes Heroes." In the world of e-commerce, where speed and reliability are paramount, our Maintenance team is the backbone that supports it all. They're the reason our machinery hums along smoothly, always ready and reliable when needed most. It's no exaggeration to say they're the beating heart of our operation.

Precision in Prevention

So, what's their secret? Precision in Prevention. Our Maintenance team takes maintenance seriously. They're like the guardians of our machinery, making sure everything is in top shape through careful planning, routine checks, and speedy repairs. Even in the face of unexpected hiccups, they're the ones who swoop in to save the day, ensuring minimal disruptions and maximum efficiency. This is the reality of the Waalwijk warehouse.

 

ceva_logistics_benelux_maintenance-team

Operational Realities in Waalwijk

Within the bustling e-commerce operation of bol.com in Waalwijk, the Maintenance team operates with urgency. Mitchell Snoeren, Team Leader for the Waalwijk sector, sheds light on their intricate challenges. "Our strength lies in managing diverse machinery, collaborating with over ten distinct suppliers, each with their unique protocols," explains Mitchell. The maintenance team takes care of most of the maintenance work, which makes them different from competitors who often hire outside help for this critical task. This independence allows mechanics to carefully inspect the machinery's complexities, making their job fascinating. In a setting where time never stops and numerous packages are shipped daily, the maintenance team's contributions are priceless. 

 

ceva_logistics_benelux_maintenance-team

Mastering Multifaceted Techniques 

Our team's day-to-day is an adventure in problem-solving. Each sunrise brings a fresh challenge, from electronics to mechanics, PLC techniques to hydraulics, and even those internal sprinkler systems you probably didn't know existed. Our experts are the Swiss Army knives of the industry, tackling it all. 

A Road Less Traveled: Joining the Team

Jarno Haans, Team Leader in Tilburg, opens the door for those intrigued by the technical realm. "Passion and a hunger for learning are our prerequisites. We provide the rest," says Jarno, describing the team's welcoming approach. While a comprehensive training regimen unites the team's skills, specialization is also encouraged. Members pursue welding and electrical courses, enhancing their prowess. Beyond the technical domain, CEVA nurtures a holistic approach, with language courses enabling colleagues to bridge linguistic gaps. 

ceva_logistics_benelux_maintenance-team

 

In the Trenches: The Maintenance Team's Triumphs

Despite facing complex challenges, the Maintenance team takes comfort in solving intricate malfunctions and enjoys the opportunity to work hard. They are determined and never give up on troubleshooting. Their preparedness defines their work ethic, and their expertise helps them overcome obstacles and achieve success.

 

Discover your future in Technical Maintenance and join the CEVA Logistics Maintenance team!

 

 

Achter de schermen bij het Maintenance team

Ontdek wat het betekent om te werken in het Maintenance team in Waalwijk en Tilburg bij CEVA Logistics

Heb je je ooit afgevraagd wat er zich achter de schermen afspeelt bij de technische dienst van CEVA Logistics? Benieuwd naar de interne processen van de logistieke kracht van CEVA? We stellen je graag voor aan het team dat ervoor zorgt dat onze logistieke operaties soepel verlopen in Waalwijk en Tilburg.

Bij CEVA draait het niet alleen om snelle logistiek; we zijn een goed gesmeerde machine, dankzij ons maintenance team. Zij zijn de helden achter de schermen die ervoor zorgen dat elke tandwiel, elk mechanisme en elke schakelaar feilloos werkt, dag in dag uit.

Achter-de-Schermen Helden: Het Maintenance team

Je zou ze gerust de "Achter-de-Schermen Helden" kunnen noemen. In de wereld van e-commerce, waar snelheid en betrouwbaarheid van groot belang zijn, is ons Maintenance Team de ruggengraat die dit alles ondersteunt. Zij zijn de reden waarom onze machines soepel blijven draaien, altijd klaar en betrouwbaar zijn wanneer het nodig is. 

Precisie in Preventie 

Wat is hun geheim? Precisie in preventie. Ons maintenance team neemt onderhoud serieus. Ze zijn als de bewakers van onze machines, en zorgen ervoor dat alles in topconditie functioneert door zorgvuldige planning, routinecontroles en snelle reparaties. Zelfs bij onverwachte knelpunten zijn zij degenen die te hulp schieten om de dag te redden, met minimale verstoringen en maximale efficiëntie. 

ceva_logistics_benelux_maintenance-team

Operationele Realiteit in Waalwijk

Binnen de bruisende e-commerce operatie van bol.com in Waalwijk werkt het Maintenance Team aan verschillende uitdagingen. Mitchell Snoeren, Teamleider voor de sector Waalwijk, licht hun complexe uitdagingen toe. "Onze kracht ligt in het beheer van diverse machines, in samenwerking met meer dan tien verschillende leveranciers, elk met hun unieke protocollen," legt Mitchell uit. Het Maintenance Team verzorgt het grootste deel van het onderhoudswerk zelf, wat hen onderscheidt van concurrenten die vaak externe hulp inschakelen voor deze cruciale taak. Deze onafhankelijkheid stelt monteurs in staat om de complexiteit van de machines volledig eigen te maken, wat hun werk boeiend maakt. In een omgeving waar de tijd nooit stopt en talloze pakketten dagelijks worden verzonden, zijn de bijdragen van het Maintenance Team van onschatbare waarde.

ceva_logistics_benelux_maintenance-team

Multifunctionele Technieken

De dagelijkse bezigheden van het team zijn een avontuur. Elke dag brengt een nieuwe uitdaging, van elektronica tot mechanica, PLC-technieken tot hydraulica, en zelfs de interne sprinklersystemen. Onze experts zijn als Zwitserse zakmessen, ze pakken alles aan.

Lid worden van het Team

Jarno Haans, Teamleider in Tilburg, opent de deur voor degenen die geïntrigeerd zijn door het technische domein. "Passie en een honger naar leren zijn onze vereisten. Wij zorgen voor de rest," zegt Jarno, en beschrijft de gastvrije aanpak van het team. Hoewel een uitgebreid trainingsregime de vaardigheden van het team verenigt, wordt specialisatie ook aangemoedigd. Leden volgen las- en elektriciteitscursussen om hun bekwaamheid te vergroten. Buiten het technische domein koestert CEVA een holistische aanpak, met taalcursussen waardoor collega's taalkundige kloven kunnen overbruggen.

ceva_logistics_benelux_maintenance-team

 

Triomfen van het Maintenance Team

Ondanks complexe uitdagingen vindt het Maintenance Team voldoening in het oplossen van ingewikkelde storingen. Ze zijn vastberaden en geven nooit op bij het oplossen van problemen. Hun paraatheid kenmerkt hun werkethiek en hun expertise helpt hen obstakels te overwinnen.

 

Ontdek Jouw Toekomst in Technisch Onderhoud en sluit je aan bij het CEVA Maintenance Team!