CEVA Logistics
CEVA Logistics

CEVA Logistics Brunna

17/7/2023

Kommentar med anledning av uppgifter i media om CEVA Logistics lager i Brunna

CEVA Logistics är en global aktör inom tredjepartslogistik, med ambition om att ha en site i världsklass där vi systematiskt arbetar för att ha en god och säker arbetsmiljö. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och en förutsättning för att vi ska ha en bra verksamhet. Självklart respekterar vi våra medarbetares föreningsrätt. Vår uppfattning är att den svenska modellen fungerar bra. Vi har ett väl fungerande kollektivavtal på plats sedan 2018, och ett konstruktivt samarbete med Transport, med respekt för våra olika roller. 

På vårt lager bedriver vi ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi gör det i samverkan med våra medarbetare, skyddsombud och fackförbundet Transport, som vi har kollektivavtal med. Arbetet inkluderar regelbundna skyddskommittémöten för att förbättra och följa upp den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, med bra rapporteringssystem och riskobservationer. Vi har även förbättrat kommunikationsvägarna för att underlätta för våra medarbetare att lyfta arbetsmiljöfrågor, bland annat genom öppna mötestider med HR och site manager, townhall-möten och en visselblåsartelefon. Dessutom genomförs årliga tredjepartsgranskningar på uppdrag av vår uppdragsgivare. 

I Aftonbladets artiklar påstås att vi har sagt upp medarbetare på grund av deras fackliga tillhörighet och engagemang. Detta är ett helt felaktigt påstående. Det händer inte ofta, men om vi behöver säga upp ett anställningsavtal på grund av upprepad misskötsel eller brott mot anställningsavtalet så agerar vi i enlighet med gällande lagstiftning och i samråd med vår arbetsgivarorganisation BA. Av respekt för enskildas integritet kommenterar vi inte specifika fall. 

På vår arbetsplats är vi tydliga med att vårt arbete internt alltid ska präglas av öppenhet, ansvar, mod och respekt. En god arbetsmiljö är en förutsättning för vår framgång och därför väldigt högt prioriterat. 

Fackförbundet Transport, som vi har kollektivavtal med, har uttryckt att vårt samarbete fungerar väl och att vi har ett regelbundet och strukturerat förhållningssätt för att utveckla och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna på lagret i Brunna: 'Det är inte en bild vi känner igen oss i efter att ha vistats en stor del ute på arbetsplatsen [...]. Vi har upprörda medlemmar och medarbetare som har kontaktat oss för att förmedla en annan bild än det som presenteras i media. Den som är anställd och som känner att det finns ett arbetsmiljöproblem kan alltid vända sig till skyddsombudet hos Transport som driver ärendet vidare på samverkansmötena med företaget.' Läs hela deras uttalande här: https://www.transport.se/publicerat/fragor-och-svar-gallande-zalandos-lager-i-brunna

Nedan återges de svar vi gett Aftonbladet när de kontaktade oss för att skriva om vårt lager i Brunna

 

Angående påstådda problem med arbetsmiljön

  • Vi känner inte igen oss i Syndikalisterna SAC:s beskrivning. I vår senaste medarbetarundersökning svarar 72 % att de hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid. Vi är stolta över vår arbetsplats och vi har både höga ambitioner och standards för vårt lager och vår arbetsmiljö. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och en förutsättning för att vi ska ha en bra verksamhet. Därför är ett gott och konstruktivt samarbete med fackförbundet Transport, som vi har kollektivavtal med sedan 2018, oerhört viktigt.

Angående påstådda problem med uteblivna raster

  • Vårt arbetsmiljöarbete och våra scheman är utformade i enlighet med gällande lagar och regler och vårt kollektivavtal med fackförbundet Transport. Vi har fasta raster – och självklart kan den som behöver ta en kortare paus göra det vid behov. Däremot har vi reagerat i de fall där enstaka medarbetare avvikit på omotiverat långa raster, något som har negativ inverkan på verksamheten och de andra medarbetarnas arbete.

 

Angående påståenden om chefer som följer varje steg som medarbetarna tar, inklusive att ledare skulle stressa de anställda vid toalettbesök 

  • Den beskrivningen överensstämmer inte med hur vi arbetar.

 

Angående påståenden om att en medarbetare kollapsat under ett möte med chefer

  • Vi kommenterar aldrig enskilda medarbetares hälsa eller eventuella sjukdomsfall av hänsyn till den enskilde. Vi vill understryka att vi arbetar systematiskt för en god och säker arbetsmiljö och vi har väl utarbetade rutiner för att erbjuda stöd av företagshälsovård, rehab eller arbetsanpassning om medarbetare behöver detta, på grund av skada eller annan anledning.

 

Om Syndikalisterna SAC:s påstående om att CEVA ägnar sig åt “union busting” och motverkar fackligt engagemang

  • Det är ett helt felaktigt påstående. Vi respekterar fullt ut våra medarbetares föreningsrätt. Vår syn är att den svenska modellen fungerar väl. Vi har ett välfungerande kollektivavtal och ett konstruktivt samarbete med Transport, med respekt för våra olika roller. 

  • Det händer inte ofta, men om vi behöver säga upp ett anställningsavtal på grund av upprepad misskötsel eller brott mot anställningsavtalet så agerar vi i enlighet med gällande lagstiftning och i samråd med vår arbetsgivarorganisation BA. Av respekt för enskildas integritet kommenterar vi inte specifika fall. 

 

Om påståenden om att problem med arbetsmiljön på CEVA:s lager i Brunna funnits där under flera år

  • Vi är stolta över vår arbetsplats och arbetar ständigt för att förbättra den ytterligare, i samråd med våra anställda och med Transport. Men som på många större arbetsplatser finns det personer som har en annan syn. Vi känner oss dock trygga i att vår arbetsmiljö är god, men det går alltid att göra saker bättre. De senaste åren har vi bland annat förbättrat ventilationen på lagret samt utrymmen för vila, bytt till bättre skyddsskor för våra medarbetare, och vi har satsat på ledarskapsutbildning för våra ledare - för att ge några exempel på vårt löpande utvecklingsarbete. 

Om Syndikalisterna SAC:s önskemål om att ta dit en extern granskare 

  • Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på vårt lager i Brunna. Vi gör det i samverkan med våra medarbetare, skyddsombud och fackförbundet Transport, som vi har kollektivavtal med. Arbetet inkluderar regelbundna skyddskommittémöten för att förbättra och följa upp den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, med bra rapporteringssystem och riskobservationer. Vi har även förbättrat kommunikationsvägarna för att underlätta för våra medarbetare att lyfta arbetsmiljöfrågor, bland annat genom öppna mötestider med HR och site manager, townhall-möten och en visselblåsartelefon. Dessutom genomförs årliga tredjepartsgranskningar på uppdrag av vår uppdragsgivare. Vårt arbete ligger i linje med den svenska modellen, som vi tycker fungerar väl.  

 

Om eventuella drogproblem på lagret  

  • Vi har nolltollerans vad gäller droger. I höstas genomförde vi en rutinmässig och oannonserad narkotikasökning på vårt lager. Sökningen gav ett negativt resultat, det vill säga inga spår av narkotika påvisades. Denna sökning genomfördes efter samråd med Transport och är en av flera proaktiva åtgärder som vi genomför för att hålla vår arbetsplats fri från narkotika. Vår inställning är att missbruk ska bort, men att medarbetare ska vara kvar. Om vi upptäcker att en medarbetare har missbruksproblem så arbetar vi på de sätt vi kan för att de ska bli drogfria, främst genom företagshälsovården.  

 

Angående frågor om mobiltelefoner på lagret

  • Mobiltelefoner är inte tillåtna på vårt lager av säkerhetsskäl, något som är standard för företag inom vår bransch. För brådskande situationer har vi rutiner för att se till att familjemedlemmar alltid kan komma i kontakt med våra medarbetare.